Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Бобов дол

Реализацията на проекта включва доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа, на канализационната мрежа за дъждовна и битова отпадна вода и изграждане на ПСОВ в гр. Бобов дол