Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Кнежа

Подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Кнежа, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води.